2024

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng TTĐT phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu

Thứ sáu - 24/02/2012 07:58
UBND HUYỆN DIỄN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 27/QĐ-PGD&ĐT Diễn Châu, ngày 10 tháng 01  năm 2012
        
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu
                                                                                   
TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU
         - Căn cứ Thông tư số 35/2008/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 14/7/2008 Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện;
        - Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến;
        - Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;
        - Xét đề nghị của bộ phận TCCB, CNTT Phòng GD&ĐT,
QUYẾT ĐỊNH:
        Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu.
        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
        Điều 3. Bộ phận TCCB, CNTT, Tài vụ, Văn phòng và các bộ phận có liên quan, các đơn vị trường trực thuộc Phòng GD&ĐT Diễn Châu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận                                                                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG
- Như điều 3;                                                             
- Lưu  VT                                                                                                                                                                                           (Đã ký)       
 
                                                                              
                                                                                                                                                                                                  Ngô Quang Long
 
 
 
UBND HUYỆN DIỄN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         
QUY CHẾ
VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-PGD&ĐT, ngày 10 tháng 01 năm2012  của Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 Điều 1.  Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Bản Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu sau đây gọi tắt là Website bao gồm:
- Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu lên Website;
- Công tác biên tập và quản lý Website;
- Các công tác khác trên mạng.
 2. Quy định này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Phòng GD&ĐT Diễn Châu và các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu.
 Điều 2. Chức năng, tên gọi và địa chỉ
1 . Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT có chức năng:
a) Thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Giáo dục và Đào tạo của huyện; đồng thời là một kênh thông tin quan trọng cung cấp thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện;
b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về hoạt động của ngành giáo dục;
2. Tên gọi, địa chỉ:
-  Tên gọi: Website.
- Địa chỉ: http://ww.dienchau.edu.vn
 
Chương II
QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
Điều 3.  Nguyên tắc quản lý, vận hành Website
1. Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Website phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về: báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo và các quy định quản lý Website.
2. Khuyến khích việc sử dụng Website để nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên toàn ngành tham gia cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên Website, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về thông tin điện tử, ngăn chặn những hành vi lợi dụng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật.
 Điều 4.  Quản lý Website
 1. Website hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng Giáo dục và  Đào tạo huyện;
 2. Ban Biên tập Website (Ban biên tập) có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những vấn đề liên quan đến Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 3. Mọi hoạt động của Website phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan  và quy định của Trưởng phòng.
 Điều 5.  Kinh phí hoạt động của Website
 Kinh phí hoạt động của Website được cân đối trong dự toán được giao hàng năm của Phòng GD&ĐT huyện do ngân sách huyện cấp bao gồm các khoản:
- Chi thường xuyên cho việc duy trì hệ thống thông tin trên Internet;
- Chi chương trình nâng cấp và phát triển hệ thống;
- Chế độ phụ cấp trách nhiệm của Ban Biên tập, chế độ nhuận bút của các tin tức, bài ảnh được đăng trên Website của Phòng GD&ĐT  thực hiện theo quy định.
- Các khoản chi khác được Trưởng phòng GD&ĐT duyệt theo đề nghị của Ban Biên tập.
 
Chương III
CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU
 Điều 6.  Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật
Thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website bao gồm các nội dung sau:
1. Giới thiệu chung về Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc (quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách, chủ trương định hướng phát triển giáo dục, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành ...);
2. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động của ngành giáo dục;
3. Danh mục địa chỉ thư điện tử của Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc;
4. Các tin tức sự kiện nổi bật về các hoạt động của Ngành và các đơn vị trực thuộc trong các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, hợp tác quốc tế...);
5. Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn, … của ngành giáo dục;
6. Thông tin nổi bật về hoạt động các tổ chức đoàn thể như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, khuyến học v.v…
7. Thông báo báo chí, trả lời phỏng vấn và phát ngôn chính thức của lãnh đạo Phòng GD&ĐT và trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực giáo dục;
8. Danh bạ địa chỉ thư điện tử của các đơn vị trực thuộc Phòng;
9. Danh mục các dịch vụ hành chính công trên lĩnh vực giáo dục và các biểu mẫu điện tử. Thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân tham gia giao dịch với cơ quan Phòng GD&ĐT trên môi trường mạng.
11. Lịch làm việc của Phòng GD&ĐT;
12. Các thông tin cần thiết khác.
Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm khi vận hành Website:
1. Lợi dụng cung cấp thông tin nhằm mục đích:
a) Chống lại nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
d) Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản;
e) Lợi dụng Cổng thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
2. Lợi dụng Cổng tin để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
3. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
4. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
5. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại.
6. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự.
7. Cung cấp thông tin  vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 8. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu
Mọi thông tin, dữ liệu do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban biên tập được thực hiện theo các hình thức sau:
1. Các tổ chức, cá nhân được giao quyền cập nhật, trực tiếp cập nhật thông tin trên Cổng tin, mục tin (kèm theo tập tin thông tin, dữ liệu điện tử).
2. Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 - 2001.
3. Thông tin, dữ liệu không tuân thủ theo quy định sẽ không được đăng; đồng thời các tổ chức, cá nhân đã gửi thông tin, dữ liệu chưa đạt yêu cầu phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho chính xác và phù hợp, sau đó gửi lại Ban biên tập để duyệt và đăng tin.
Điều 9. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các bộ phận, tổ chức, đơn vị (gọi chung là đơn vị)
1. Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu  thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý cho Cổng thông tin theo các chuyên mục được quy định.
2. Các văn bản pháp qui không thuộc loại tài liệu mật cần phổ biến, phải ghi rõ trong mục Nơi nhận: “công bố trên Cổng thông tin điện tử”;
3. Các trường trực thuộc và các bộ phận Phòng GD&ĐT có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, viên chức cập nhật thông tin trên website mỗi ngày ít nhất 02 lần (vào đầu buổi sáng, và buổi chiều) báo cáo lãnh đạo đơn vị trong ngày.
4. Các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm, trích dẫn... từ các nguồn thông tin, tài liệu của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc trích. 
5. Các bộ phận thuộc Phòng, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Diễn Châu về:
a) Nội dung các bài viết và những thông tin, dữ liệu do cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc đơn vị mình đưa tin;
b) Duyệt tin trước khi gửi cho Ban biên tập.
         6. Trách nhiệm cụ thể các bộ phận tại Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường trực thuộc :
a. Bộ phận CNTT-TK.KH
 - Làm đầu mối trong công tác quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website. Phối hợp với Tổ biên tập và các tổ bộ phận khác trong đơn vị xây dựng kho thông tin, dữ liệu; tích hợp và xử lý cơ sở dữ liệu liên quan đến các hoạt động của ngành giáo dục - đào tạo trên địa bàn; chủ trì trong công tác tổ chức các diễn đàn trao đổi về các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai và sử dụng Website của đơn vị;
- Thừa ủy quyền lãnh đạo cung cấp thông tin Giới thiệu chung về Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc (sứ mệnh giáo dục, quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách, chủ trương định hướng phát triển giáo dục, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành ...)
- Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực CNTT, phổ cập, Thống kê – Kế hoạch, phong trào thi đua THTT-HSTC: Các văn bản chỉ đạo, tin hoạt động, số liệu.
- Có trách nhiệm phát triển cộng tác viên thuộc lĩnh vực phụ trách.
b. Bộ phận TCCB
- Cung cấp thông tin về tổ chức, bố trí nhân sự, công bố các Nội quy, Quy chế của Cơ quan, đơn vị, Thủ tục hành chính trên lĩnh vực giáo dục ( xét tuyển công chức, viên chức, thuyên chuyển cán bộ, giáo viên trong ngành ); tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Cung cấp thông tin về hoạt động quản lý và điều hành công tác hành chính cơ quan và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực hoạt động của bộ phận;
- Có trách nhiệm phát triển cộng tác viên thuộc lĩnh vực phụ trách.
c. Bộ phận Kế toán - Tài vụ - CSVC
     Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực:
- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tài chính kế toán; các số liệu, thống kê, báo cáo tài chính kế toán toàn ngành giáo dục.
- Các chương trình, dự án đầu tư xây dựng; kế hoạch đầu tư mua sắm  trang thiết bị, CSVC trường học thuộc ngành giáo dục-Đào tạo;
- Các hoạt động khác thuộc lĩnh vực hoạt động của của tổ bộ phận; các chế độ chính sách cho người lao động.
- Có trách nhiệm phát triển cộng tác viên thuộc lĩnh vực phụ trách.
 d. Các bộ phận chuyên môn:
     Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các hoạt động chuyên môn thuộc bậc học mình phụ trách gồm:
 - Văn bản chỉ đạo chuyên môn các cấp, kế hoạch năm học, kế hoạch thanh tra, tích hợp kho tài nguyên: Giáo án tiêu biểu, ngân hàng đề thi, sáng kiến kinh nghiệm, kết quả hoạt động nâng cao chất lượng bậc học.
- Có trách nhiệm phát triển cộng tác viên thuộc bậc học phụ trách.
e. Bộ phận Thanh tra-Thi đua:
Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các hoạt động liên quan đến Bộ phận:
- Kế hoạch thanh tra các cấp, kiến nghị các đơn vị sau thanh tra.
- Thông tin về kỷ luật, thi đua khen thưởng;
- Có trách nhiệm phát triển cộng tác viên thuộc bậc học phụ trách.
f. Bộ phận Công đoàn ngành:
 Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các hoạt động liên quan đến Bộ phận:
- Tin hoạt động từ công đoàn cơ sở; văn bản chỉ đạo; công tác thi đua khen thưởng (công đoàn); các chuyên đề: Điển hình tiên tiến, Vòng tay nhân ái, học tập và làm theo tấm gương đaọ đức Hồ Chí Minh và các hoạt động liên quan khác.
- Có trách nhiệm phát triển cộng tác viên thuộc lĩnh vực phụ trách.
g. Bộ phận Văn phòng
     Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các hoạt động liên quan đến Bộ phận: Văn bản chỉ đạo; tin hoạt động từ các Hội đồng cở sở; các chuyên đề: Điển hình tiên tiến, Vòng tay nhân ái, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống ngành giáo dục; …
- Có trách nhiệm phát triển cộng tác viên thuộc lĩnh vực phụ trách.
Điều 10.  Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu
1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 6 của Quy chế này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin;
2. Đối với các dữ liệu đặc thù như các hình ảnh về sản phẩm mới, quá trình hoạt động... phải được cung cấp ngay sau khi nhận được của các đơn vị, cá nhân, tổ chức gửi lên;
3. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật hàng ngày;
4. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin này phải được cung cấp kịp thời để công bố chính thức lên Website.
 
Chương IV
CÔNG TÁC BIÊN TẬP
Điều 11.  Ban Biên tập Website Phòng GD-ĐT
 1. Ban Biên tập Website Phòng GD&ĐT do Trưởng phòng ra quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ phận Tổ chức cán bộ và CNTT;
 2. Ban Biên tập gồm: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, và các Uỷ viên.
 Điều 12.  Nhiệm vụ của Ban Biên tập Website Phòng GD&ĐT
 1. Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi đến Website Phòng GD&ĐT qua các hình thức được quy định tại Điều 8 của Quy chế này; khi cần thiết, theo yêu cầu hoạt động của Website Phòng GD&ĐT được quy định tại Quy định này hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website của Phòng;
 2. Biên tập, xử lý các tin của các Cổng tin, chuyên mục và chuyên đề;
 3. Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị;
 5. Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với lãnh đạo Phòng; tổ chức trao đổi, thảo luận trên diễn đàn của Website Phòng GD&ĐT;
 6. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài ngành GD&ĐT huyện để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục&Đào tạo.
Điều 13.  Trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Uỷ viên Ban Biên tập
 1. Trưởng Ban Biên tập: trực tiếp duyệt các thông tin, dữ liệu quan trọng như Chiến lược phát triển trường học, các định hướng giáo dục và đào tạo của ngành; và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về các nội dung được đưa lên Website của Phòng;
2. Phó Trưởng Ban Biên tập: phụ trách quản trị; trực tiếp duyệt các thông tin quan trọng được trưởng ban biên tập ủy quyền; chịu trách nhiệm kiểm tra các bản tin đưa lên Website; và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các nội dung được đưa lên Website;
3. Các Ủy viên Ban Biên tập: thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập và gửi tin của bộ phận mình được phân công về Trưởng bộ phận hoặc  Trưởng, Phó Ban Biên tập đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn và hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Quy định này; được phép đăng tải các nội dung thông tin dữ liệu thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách sau khi được Trưởng bộ phận duyệt. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các nội dung được đưa lên Website;
Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
Điều 14.  Khen thưởng
 Tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy định này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website Phòng GD&ĐT, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước và là tiêu chí để xem xét thi đua hàng năm của Phòng GD&ĐT.
 Điều 15.   Xử lý vi phạm
 Các bộ phận chức năng trực thuộc Phòng GD&ĐT chậm trễ, không cung cấp các thông tin cập nhật của bộ phận mình lên Website hoặc cung cấp sai, không chính xác với tình hình thực tế sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Trưởng phòng GD&ĐT;
 Các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu.
 
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 Điều 16.  Trách nhiệm thi hành và sửa đổi, bổ sung
 Quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website Phòng GD&ĐT có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các bộ phận, đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các điều khoản của Quy chế  này.
Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo đề nghị của bộ phận Tổ chức cán bộ, CNTT./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây